VESTBADS VEDTÆGTER

NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED
§1
Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8 ez Rødovre by, Hendriksholm.

De deltagende kommuner er Brøndby og Rødovre.

Vestbads formål er at eje, drive og udvikle svømmeanlæg, idræts- og fritidsfaciliteter samt wellnesscenter med henblik på foreningsaktiviteter og offentlig benyttelse. I tilknytning til denne virksomhed driver Vestbad enten selvstændigt eller gennem forpagtning en cafeteriavirksomhed med selvstændigt næringsbrev og alkoholbevilling.

✦ ✦ ✦

ANLÆGSUDGIFTER
§2
Udgifterne til Vestbads anlæg afholdes af de deltagende kommuner med halvdelen til hver, og eventuelle fremtidige anlægsudgifter, inklusive inventar og andet løsøre, betales ligeledes af de deltagende kommuner med halvdelen til hver.

✦ ✦ ✦

HØJESTE MYNDIGHED
§3
De deltagende kommuner er højeste myndighed i Vestbad.

✦ ✦ ✦

BESTYRELSEN
§4
Den daglige drift varetages af en bestyrelse udpeget af kommunerne. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af og blandt de respektive kommunalbestyrelsers medlemmer.

De respektive kommunalbestyrelser udpeger på skift for to kommunalbestyrelsesperioder ad gangen henholdsvis tre og to bestyrelsesmedlemmer.

Rødovre Kommune udpeger for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2009 tre bestyrelsesmedlemmer. Brøndby Kommune udpeger for samme periode to bestyrelsesmedlemmer.

Pr. 1. januar 2010 udpeger Brøndby Kommune tre bestyrelsesmedlemmer for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2017, og Rødovre Kommune udpeger for samme periode to bestyrelsesmedlemmer og så fremdeles.

Nyvalg til bestyrelsen foretages for hver kommunal valgperiode.

Der udpeges personlige suppleanter til bestyrelsens medlemmer. Suppleanterne udpeges af og blandt de respektive kommunalbestyrelser.

✦ ✦ ✦

ADMINISTRATIONSKOMMUNE
§5
Administration af de beslutninger, de deltagende kommuner og bestyrelsen træffer, varetages af Rødovre Kommune, der af de deltagende kommuner er udpeget som administrationskommune.

✦ ✦ ✦

BESTYRELSENS KONSTITUERING OG BESLUTNINGSKOMPETENCE
§6
Valg af formand foretages af og blandt de medlemmer, der er udpeget af den kommunalbestyrelse, der har valgt tre medlemmer til bestyrelsen for Vestbad.

Næstformanden vælges af og blandt de medlemmer, der er udpeget af den kommunalbestyrelse, der har valgt to medlemmer til bestyrelsen.

Møderne ledes af formanden.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i enhver af formandens beføjelser.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, eller i dennes fravær næstformanden, og yderligere tre medlemmer er til stede.

Til vedtagelse af et forslag kræves almindeligt flertal, hvoraf dog mindst en stemme skal repræsentere de medlemmer, der er udpeget af den kommunalbestyrelse, der har udpeget to bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Kommunerne kan udpege repræsentanter fra administrationen til at deltage i det fælleskommunale samarbejdes bestyrelsesmøder. Sådanne repræsentanter har observatørstatus og ingen stemmeret.

✦ ✦ ✦

MØDEINDKALDELSE OG OPTAGELSE AF DAGSORDENPUNKTER
§7
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med forslag til dagsorden senest seks dage før bestyrelsesmødet.

Forslag, som ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til formanden senest fire dage før mødet.

Bestyrelsens beslutninger indføres i en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Forlader et bestyrelsesmedlem mødet, før dette er slut, anføres tidspunktet i protokollen under det aktuelle punkt.

✦ ✦ ✦

PERSONALE
§8
Bestyrelsen ansætter en driftsleder og en souschef til at varetage den daglige ledelse af Vestbad.

Souschefen ansættes efter indstilling af driftslederen.

Driftslederen ansætter øvrigt personale.

✦ ✦ ✦

TEGNINGSRET
§9
Vestbad tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening.

I tilfælde af formandens forfald tegnes Vestbad af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem fra den kommune, der har udpeget formanden, og i tilfælde af næstformandens forfald tegnes Vestbad af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem fra den kommune, der har udpeget næstformanden.

Såfremt både formanden og næstformanden har forfald, tegnes Vestbad af et bestyrelsesmedlem fra hver kommune i forening.

Ingen af de deltagende kommuner er alene berettiget til at tegne Vestbad.

Væsentlige dispositioner, herunder køb, salg eller pantsætning af Vestbads faste ejendomme, optagelse af lån eller påtagelse af garantiforpligtigelser, kræver de deltagende kommuners forudgående godkendelse.

✦ ✦ ✦

REGNSKAB
§10
Regnskabsåret er kalenderåret.

Bestyrelsen kan overlade udførelse af regnskabsmæssige funktioner til administrationskommunen  eller anden administrator.

Regnskabet udfærdiges i overensstemmelse med Indenrigsministeriets godkendte budget- og regnskabssystem for kommuner.

Regnskabet skal således bl.a. vise indtægter og udgifter for driften af Vestbad, herunder anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, afdrag på lån, finansiering, formue, gæld og andre forpligtelser.

Årsregnskabet forelægges til bestyrelsens godkendelse i maj, hvorefter det fremsendes samtidig til de deltagende kommuner til godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser.

Årsregnskabet indgår som en del af administrationskommunens årsregnskab.

✦ ✦ ✦

BUDGET
§11
Budgetforslag udfærdiges i overensstemmelse med det budget- og regnskabssystem, Indenrigsministeriet har godkendt, kommunerne anvender, og fremsendes af bestyrelsen til de deltagende kommuner primo april.

De deltagende kommuners eventuelle ændringsforslag til budgetforslag skal være bestyrelsen i hænde senest ultimo juli.

Det budgetforslag, bestyrelsen herefter har vedtaget, fremsendes til de deltagende kommuners endelige godkendelse senest ultimo august.

✦ ✦ ✦

MELLEMREGNING MELLEM KOMMUNERNE
§12
Den foreløbige fordeling af indtægter og udgifter sker på grundlag af de deltagende kommuners indbyggertal pr. 1. januar i det år, der ligger forud for budgetåret.

Den foreløbige fordeling reguleres i overensstemmelse med befolkningstallet pr. 01.01. i det år, der ligger forud for regnskabsåret.

Over- og underskud overføres til næste års drift efter retningslinjer, der er godkendt af de deltagende kommuner.

De deltagende kommuner har pligt til senest den 15. i hver måned at betale 1/12 af det i budgettet fastsatte driftstilskud. Beløbet betales til administrationskommunen jf. §5.

✦ ✦ ✦

HÆFTELSE
§13
Over for tredjemand hæfter de deltagende kommuner solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Vestbad.

Inter partes hæfter de deltagende kommuner i forhold til kommunernes respektive indbyggertal pr. 1. oktober i det regnskabsår, hvor betaling som følge af den overnævnte solidarisk forpligtelse måtte finde sted.

✦ ✦ ✦

HÆFTELSE
§13
Over for tredjemand hæfter de deltagende kommuner solidarisk og ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Vestbad.

Inter partes hæfter de deltagende kommuner i forhold til kommunernes respektive indbyggertal pr. 1. oktober i det regnskabsår, hvor betaling som følge af den overnævnte solidarisk forpligtelse måtte finde sted.

✦ ✦ ✦

PRISER OG ÅBNINGSTIDER
§14
Bestyrelsens beslutning om priser for ordinære billetter og åbningstider i Vestbad forelægges de deltagende kommuners kommunalbestyrelser til godkendelse.

Kompetencen til at fastlægge priser for billetter og ydelser forbundet med wellness, kurbad og undervisningsholdene er delegeret til Vestbads bestyrelse af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

✦ ✦ ✦

BESTYRELSESVEDERLAG
§15
Der kan ydes diæter efter gældende regler.

✦ ✦ ✦

OPHØR
§16
Ophør af samarbejdet sker efter forhandling mellem de deltagende kommuner. Ophør skal ske med et varsel på løbende år + 1 år. Såfremt kommunerne er enige, kan der ske ophør med kortere varsel.

Ved ophør af Vestbad anvendes Vestbads aktiver forlods til betaling af Vestbads gæld og andre forpligtelser.

Vestbads formue i øvrigt deles mellem de deltagende kommuner med halvdelen til hver.

✦ ✦ ✦

IKRAFTTRÆDEN
§17
Denne vedtægt træder i kraft den 01.01.2011.

Nuværende vedtægt er godkendt på Kommunalbestyrelsesmøderne den 29.05.12 i Rødovre Kommune og den 13.06.12 i Brøndby Kommune.

✦ ✦ ✦